Thermomaster Fix Premium

THERMOMASTER FIX PREMIUM homlokzati ragasztó- és ágyazóanyag


Leírás

Grafitadalékos és hagyományos EPS, XPS illetve kőzetgyapot hőszigetelő lapok ásványi felületre történő ragasztására, üvegszövet háló beágyazására és tapaszolására.

GHS05: Maró anyag
GHS07: Irritáló/toxikus

Fedett védett helyen, nedvességtől védetten tárolni
GHS05: Maró anyag
Termékismertető
Alkalmazástechnika
GHS07: Irritáló/toxikus
Eltarthatóság

Anyaga: cementbázisú, tulajdonságjavító adalékszerekkel készülő, poralakú ragasztó
Felhasználási terület: grafitadalékkal ellátott, szürke színű expandált polisztirol (EPS), hagyományos (fehér) EPS homlokzati hőszigetelő lapok; homlokzati kőzetgyapot hőszigetelő lapok (MW) ásványi felületre (például vakolat, tégla, beton) történő ragasztására, üvegszövet háló beágyazására és tapaszolására, valamint XPS lapok lábazati felületre történő ragasztására és üvegszövet háló beágyazására.

Anyagszükséglet: EPS lapok ragasztásához 4 – 5 kg/m2, kérgesítéshez 4,5 kg/m2
Felhasználási hőmérséklet: (+)5°C – (+)25°C között. (+)25°C felett csak kiegészítő intézkedések mellett!
Tapadószilárdság: EPS lapokhoz min. 0,08 N/mm2, alapfelülethez min. 0,25 N/mm2

Kiszerelés: 25 kg-os zsákban
Raklap kiszerelés: 48 zsák/raklap = 1200 kg/raklap

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: Cement, portland cement Cr (VI) < 2 ppm
Kálcium-formiát

Figyelmeztető H-mondatok:
H315 – Bőrirritáló hatású.
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz.
H335 – Légúti irritációt okozhat.

Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok:
P102 – Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 – Használat előtt olvass el a címként közölt információkat.
P261 – Kerülje a por belélegzését.
P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 – Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P333+P313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P321 – Szakellátás (lásd a címkén
P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 2225/2015 (VIII. 7.) Korm. Rendeletnek, valamint
a 72/2013 (VIII.27.) VM rendeletnek megfelelően

Szeretné ezt a terméket forgalmazni?

Keresse fel a területileg illetékes üzletkötőjét!

Felveszem a kapcsolatot

Műszaki segítségnyújtás

Segítségünkre minden esetben számíthat. Keressen minket bátran!

Segítséget kérek